Story of the Pano Restaurant

This historical city, what overlooks the Sea of Marmara, the Bosphorus Strait and the Golden Horn keeps in its ancient walls and old buıldıng many legends and even more faıry tales. Oh, what stories these walls and streets could tell if only we could hear them.

Marmara Denizi'ne, Boğaziçi Boğazı'na ve Haliç'e bakan bu tarihi şehir, eski duvarlarında, eski pek çok efsane ve hatta daha farklı masallar oluşturur. Ah, bu duvarların ve sokakların dili olsaydı hangi hikayeleri duyabilseydik söyleyebildiğini.

One of those stories of the city is saying that Pano’s wine house, located in Beyoglu is the first place in Istanbul where it was possible to drink wine legally during the last prohibition  – since 1898. The Ottoman state adopted restrictive measures to control and limit alcohol trade and consumption within the Muslim population. As it usually goes, for every prohibition you create, you also create an underground. The hidden place for Istabul citizens was created by Panayot Pano Papadoulos, an ethnic Greek born on the territory of the former Ottoman Empire. Before the sale of wine was legalized, Pano was secretly bringing the wine from the island of Bozcaada (Greek -Tenedos) to Istanbul.

Şehrin bu öykülerinden biri, Beyoğlu'nda bulunan Pano’nun şaraphanesinin, İstanbul’da ilk yasak olan ve 1898’den bu yana, son yasaklama sırasında yasal olarak şarap içilebileceğini söylüyor.

Osmanlı devleti, Müslüman nüfus içinde alkol ticareti ve tüketimini kontrol etmek ve sınırlamak için kısıtlayıcı önlemler aldı.


Genelde olduğu gibi, yarattığınız her yasak için, aynı zamanda bir yeraltı yaratırsınız. İstabul vatandaşları için gizli yer, eski Osmanlı İmparatorluğu topraklarında doğmuş etnik bir Rum olan Panayot Pano Papadoulos tarafından yaratılmıştır.

Şarap satışı yasallaştırılmadan önce Pano gizlice şarabı Bozcaada adasından (Yunan-Tentos) İstanbul'a getiriyordu.

Soon the place became a little secret shared in the nearby neighbors, and people were coming from the different parts of the city to try Pano’s wine. The first customer of the day would always be Jervant, a dentist of Armenian origin.

Kısa süre sonra bu yer yakındaki komşular arasında paylaşılan küçük bir sır haline geldi ve Pano’un şarabını denemek için şehrin farklı yerlerinden insanlar geliyordu. Günün ilk müşterisi her zaman Ermeni kökenli bir dişçi olan Jervant olacaktır.

As the time brings changes, so does places become parts of the historical events. During one of the ethnic riots, the business of Pano was prohibited, winery closed. At that moment, while trying to save his little winehouse from closing, its owner Panajot, died from a heart attack.

Zaman değiştikçe yerler de tarihi olayların bir parçası haline gelir. Etnik ayaklanmalardan birinde, Pano şarap satışı yasaklandı, şarapçılık kapatıldı. O anda küçük şaraphanesini kapatmamaya çalışırken, sahibi Panajot kalp krizinden öldü.

Soon after, his family continues his work until the winery is taken over by Emel, an
Armenian woman. The Pano Restaurant was closed again in 1987, and after ten years it starts working again until today – when the job is led by Fevzi Buyukerol.

Kısa bir süre sonra ailesi, şarap imalathanesini satın alana kadar çalışmalarına devam ettirdi.
Ermeni kadının Pano Restoranı, 1987'de tekrar kapatıldı ve on yıl sonra, işi Fevzi Buyukerol önderlik ettiğinde tekrar açıldı ve  bugüne kadar çalışmaya tekrar başladı.

Here you can still feel the spirit of old time, the history of a city, the tragedy of ethnic conflicts, as well as the song, hope and optimism. It is located not far from Taksim and Istiklal Street, and it’s still the place were you can stop by after your work, for a glass of a good wine.

Burada eski zamanların ruhunu, bir kentin tarihini, etnik çatışmaların trajedisini, ayrıca şarkıyı, umudu ve iyimserliği hissedebilirsiniz. Taksim ve İstiklal Caddesi’ne çok uzak olmayan bir yerdedir ve hala bir kadeh şarap için işten sonra uğrayabileceğiniz bir yer olarak sizi bekliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir